آثار ومسایل حقوقی شرط عندالاستطاعه

دفتر ازدواج هشتگرد

ماده 1082 قانون مدنی می گوید:به مجرد عقد زن مالک مهر میشود ومی تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .با توجه به این ماده زمان نحقق مالکیت زوجه بر مهریه هنگام عقد است ،حال با وجود شرط عندالاستطاعه تکلیف مهریه چیست؟

1_با وجود این شرط زوجه نمی تواند از حق مالکیت خود استفاده نموده وهر تصرفی را در مایملک خود بنماید در این صورت لحظه ماایکت زوجه بر مهریه لحظه مستطیع شدن زوجج می باشد نه لحظه وقوع عقد واین وجه تمایز وجود این شرط می باشد،مالیکت زوجه بر مهریه مشزوط است تا زمانی که زوج مستطیع گردد ودر صورتی که زوج استطاعت لاز جهت پرداخت مهریه نداشته باشد هیچ مالکیتی برای زوجه در مهریه ایجاد نمی گردد.

اگر نیت مرد عدم پرداخت مهریه باشد می تواند به اصل عقد خلل آورد ویا باانتقال دادن اموال خود به نزدیکان از پرداخت مهریه خودداری کند.

در صورت قبول زوجه وجود این شرط به حقوق زوجه لطمه وارد می آورد ،چون مرد که زن را به عقد خود در می آورد از قدیم الایام در تمام سنت ها وادیان ومذاهب مرسوم بوده که در برابر تمتع مرد از زن مالی به زوجه در قالب مهریه پرداخت می شده است.

با این وصف وضعیت زوجه چه میشود؟؟؟؟ پس از عمری خد مت به مرد در صورت تقاضای مهریه به راحتی بیان میشود که شرط شده در صورتی که داشتم می دهم،آیا صحیح است؟؟؟؟؟

با توجه به ماده 1085 قانون مدنی زوجه دارای حق حبس می باشد ،حق حبس چیست؟آن بدین معنی می باشد که زوجه حق دارد تا زمانیکه مهریه را تمام وکمال دریافت ننموده از ایفای وظایف زناشویی -امتناع نماید ،حال اگر چنین شرطی در پرداخت مهریه قید شود خود به خود حق این زن ساقط شده ودیگر نمیتواند بدان استناد نماید لذا درصورت قبول شرط فوق از جانب زوجه این حق نیز ازبین می رود.

با توجه به اینکه مهریه از روز عقد محاسبه میشود در صورت نوشتن این شرط به جای محاسبه از روز عقد تا روز تقاضا از تاریخ استطاعت مالی زوجه تا لحظه پرداخت می بایست محاسبه گردد ونمی توان از لحظه عقد محاسبه نمود ،چراکه ذمه زوج از لحظه استطاعت مشعول شده نه از زمان عقد لذا این حق قانونی زوجه نیز محدود می گردد.

فوت شوهر ومهریه عندالاستطاعه

مستفاد از قوانین امور حسبی مهریه ازدیون ممتازه بوده ودر صورت فوت شوهر ابتدا می بایست مهریه از ماترک کسر وسپس ماترک بین ورثه تفسیم گردد.حال اگر شرط عندالاستطاعت در پرداخت مهریه زن بوده وسپس شوهرش فوت کند از دوحال خارج نیست:

1_اگر شوهر قبل از فوت استطاعت مالی جهت پرداخت مهریه را داشته که در این صورت ابتدا زوج می بایست به طرفیت ورثه دادخواستی تقدیم داگاه نماید تا اثبات نماید شوهر قبل از فوت استطاعت مالی داشته وپس از ثبوت استطاعت شوهر قبل از فوت،مهریه وی جز دیون ممتاز قلمداد می گردد.

2_اگر شوهر قبل از فوت استطاعت مالی جهت پرداخت مهریه را نداشته باشد هیچ مهریه ای به زوجه تعلق نمی گیرد به دلیل اینکه همانگونه که بیان شد مالیکت زوجه در مهریه معلق بر استطاعت مالی مرد بوده که تازمان فوت این شرط محقق نشده است،در نتیجه اقدام اضافه بر آنچه مرسم بوده از ناحیه زوجه می باست انجام گیرد وبا توجه به اینکه اگر شخصی فوت نماید وبالافاصله در زمانیکه همه سوگوار هستند همسر متوفی جهت اثبات استطاعت مالی شوهرش به دادگاه مراجعه نماید صورت خوشی نخواهد داشت.

یکی دیگر از ابهامات این شرط آن است که در چه زمانی مرد استطاعت مالی جهت پرداخت مهریه را خواهد داشت،برگرفته از این نکته که مستثنیات دین نمیتواند مرد ادعای طلبکار باشد،میتوان چنین استنباط نمود که اگر زوج اموالی مازاد بر یک واحدآپارتمان ویک وسیله نفلیه که در حد شان خود باشد داشته باشد،استطاعت مالی خواهد داشت در غیر این صورت خیر.

دفتر ازدواج هشتگرد

یک دیدگاه دربارهٔ «آثار ومسایل حقوقی شرط عندالاستطاعه»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.