مدت عده طلاق رجعی

بر اساس ماده 1151 قانون مدنی عده طلاق سه طُهر است. یعنی اینکه زن بایستی از تاریخ وقوع طلاق ، سه بار دوران پاکیزگی بعد از عادت ماهیانه را به پایان برساند . اما اگر هنگام طلاق ، زن در سنی باشد که معمولا زنان در آن سن عادت ماهیانه خواهند داشت ولی به دلایلی مانند بیماری و غیره عادت ماهانه نشود ، باید به مدت سه ماه عده طلاق رجعی نگه دارد .
بعلاوه اینکه ، عده طلاق رجعی در مورد زنانی که باردار هستند به موجب ماده 115 قانون مدنی ، تا وضع حمل آنان است ؛ حتی اگر کمتر یا بیشتر از سه ماه و سه طُهر باشد .

نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که زن در مدت عده طلاق رجعی از حق نفقه برخوردار خواهد بود ؛ چرا که در زمان عده طلاق رجعی ، زن در حکم زوجه است ؛ بنابراین پرداخت نفقه به وی نیز الزامی است . به علاوه اینکه اگر در طول مدت عده طلاق هر کدام از زن و مرد فوت کنند ، دیگری از او ارث می برد ؛ چرا که در مدت عده طلاق رجعی هنوز زن را می توان به عنوان زوجه شوهر محسوب کرد.