نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

دفتر ازدواج هشتگرد

نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

در خصوص مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه یا نماینده قانونی وی، با همراه داشتن اصل سند ازدواج و مدارک شناسایی، به دفترخانه ای که سند ازدواج در آن تنظیم شده است مراجعه، تقاضای صدور اجراییه نسبت به مهریه مطرح می نماید.

سردفتر پس از احراز هویت تقاضاکننده و صلاحیت او برای درخواست اجرا، اجراییه را که شامل موارد اجراست تهیه ، امضا و به اداره ثبت ارسال می کند.

سردفتر موظف است پس از صدور اجراییه، مراتب را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی ارسال و به اطلاع زوج برساند.

برگه های اجراییه به پیوست قبض سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه و ادامه عملیات اجرایی به ثبت محل تحویل می دهد.

درصورتی که ظرف ده روز، زوج نسبت به پرداخت مهریه اقدامی ننماید، زوجه می تواند نسبت به مسدود کردن حساب های زوج و اموال وی (غیر از مستثنیات دین) اقدام نماید.

دفتر ازدواج هشتگرد

یک دیدگاه دربارهٔ «نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.